Vedtægter og love

VEDTÆGTER OG LOVE


Vedtaget 2/2 2017:Vedtægter Vejle Atlet Klub


------------------------


§ 1. Navn, stiftelse, hjemsted og adresse


Foreningens navn er Vejle Atlet Klub, stiftet den 28 November 1897, med hjemsted i Vejle kommune.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende fromands bopæl og ikke foreningens belligenhed.


§ 2. Formål


Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke boksning, samt mulighed for anden sportsgren hvis dette kommer på tale.


Samtidig vil foreningen gerne fremme kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer 


§ 3. Medlemmer


For optagelse til at blive aktivt medlem kan alle optages til enhver tid, som vil indordne sig under foreningens love og vedtægter og respekterer teamet i foreningen.


Der optages samtid støtte medlemmer, støttemedlemmer har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.


Ingen af klubbens medlemmer kan bokse kampe for andre klubber. 


Ved misrespekt eller dårlig opførelse i foreningen overfor medlemmer eller teameat, overtrædelse af lovene eller sportsreglerne, har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet, medlemmet har dog ret til at appellere sagen ved først kommende generalforsamling, for ophævelse kræves 2/3 af de givende stemmer.


§ 4. Regnskab


Som medlem af foreningen er man forpligtet til at betale kontingent, betaling af kontingent kan køre månedligt, halvårligt eller årligt.


Foreningens regnskab afsluttes umiddelbart efter sæsonens første halvsæson det første år derefter årligt, dvs. efter December, så det, så vidt muligt kommer til at indeholde den davarende sæsons posteringer. 


Regnskabsåret er perioden går fra den 1. Januar til 1 Januar.


§ 5. Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i Januar måned eller start februar.


Der gøres opmærksom på tid og klokkeslæt samt sted for anholdelse af generalforsamling ved opslag i foreningen, hjemmeside eller facebook senest 14 dage inden.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være i hænde på formanden senest 8 dage før generalforsamling og forslagene skal  være skriftlige, dog skal forslag til lovændringer være indsendt 14 dage før.


Generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer, ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de afgivende stemmer. 


Kun medlemmer over 15 år har stemmeret såfremt de har indbetalt rettidig kontingent. 


Såfremt et medlem ønsker det, skal alle afstemninger på generalforsamling være skriftlige.


Dagsorden på generalforsamling skal indeholde følgende:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkommende forslag.

6. Valg af bestyrelse og en suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling afholdese når bestyrelsen finder anledning til dette eller når 1/3 af medlemmerne indgiver en skriftlig begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden.


Senest en uge efter begæringens modtagelse forelægger bestyrelsen den ekstraordinære generalforsamling, indkaldt med 8 dages varsel efter samme retningslinjer som ved det ordinære generalforsamling.


§ 7. Valg af bestyrelse


Generalforsamling vælger en bestyrelse som består af 3 til 6 medlemmer. 


Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem for 2 år ad gangen, revisorer samt revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.


Bestyrelsen og suppleanter vælges ved generalforsamlingen, genvalg kan finde sted, samt afkald.


Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer i løbet af årets frahopper, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 


De ansvarlig for klubbens matchninger af boksere, er trænere og matchmaker i samarbejde hvis dette er to forskellige. 


Foreningen skal i så muligt omfang lade sig repræsentere ved møder under JABU, DABU og SIV samt møder i kommunens fritidsnævn når disse annonceres og hvortil foreningen har adgang.


Foreningens repræsentant til disse møder udpeges af bestyrelsen.


§ 8. Ophævelse og Tvister


Foreningen kan ikke ophæves, så længe 5 medlemmer ønsker den opretholdt. 


Såfremt foreningen har mindre end 5 medlemmer kan foreningen ikke ophæves.


I tilfælde af at foreningen skulle ophæves tilfalder dens eventuelle midler DIF, denne paragraf kan ikke ophæves eller ændres.


Skulle foreningen imidlertid komme til ophævelse eller sættes i bero, skal dens eventuelle ejendele og midler tilfalde en klub under JABU, eller henstå op til 10 år på en deponeringskonto, i en bank eller sparekasse før de tilfalder en klub under JABU


Vedtaget på generalforsamling i Arbejdernes forsamlingsbygning den 7 dec. 1923

Vedtaget på generalforsamling i Forsamlingsbygning den 22 okt. 1937

Vedtaget på generalforsamling i Idrættens Hus den 4 April 1991

Vedtaget på generalforsamling i Idrættens Hus den 1 April 2008

Vedtaget på generalforsamling i Idrættens Hus den 2 Februar 2017Underskrift.


Formand for Vejle Atlet Klub.

Torben Prüsse 02-02-2017